Algemene verkoopsvoorwaarden – Hermans Verenfabriek BV
Geldig vanaf: 25/04/2023
Hermans Verenfabriek BV
Lange Weversstraat 53C, 9280 Lebbeke, België
Ondernemingsnummer: 0415.711.415
RPR Gent – Afdeling Dendermonde
sales@hermans-veren.com
www.hermans-veren.com

 

1.                   Aanvaarden van de Algemene voorwaarden. Deze Algemene verkoopsvoorwaarden (de “AVV”) regelen de rechtsverhouding tussen Hermans Verenfabriek BV (hierboven in detail geïdentificeerd en hierna “Hermans Verenfabriek” genoemd) en elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die Producten (zoals hieronder omschreven) bestelt en aankoopt bij Hermans Verenfabriek voor professionele doeleinden (de “Klant”).

1.1.             De Klant erkent dat hij de gelegenheid heeft gehad om deze AVV te lezen alvorens een bestelling te plaatsen, of ze nu als bijlage bij een contractueel document zijn gevoegd, persoonlijk in de winkel worden geleverd of de Klant is uitgenodigd om deze AVV te lezen op de website www.hermans-veren.com (de “Website”).

1.2.             De AVV zijn van toepassing op alle bestellingen bij
Hermans Verenfabriek. Hermans Verenfabriek nodigt de Klant uit om huidige AVV aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Door het plaatsen van een bestelling bij Hermans Verenfabriek voor Producten, (i) aanvaardt de Klant deze AVV en (ii) erkent de Klant dat deze integraal deel uitmaken van de Overeenkomst (zoals hieronder gedefinieerd). Strijdige of afwijkende voorwaarden die door de Klant zijn vastgesteld of andere voorbehouden van de Klant worden geacht niet te zijn aanvaard, tenzij deze
Hermans Verenfabriek uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.3.             In geval van tegenstelling tussen de bepalingen van een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling en deze van huidige AVV, zullen de bepalingen van de AVV voorrang hebben.

1.4.             Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze AVV.

1.5.             Hermans Verenfabriek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om huidige AVV te wijzigen. Elke Overeenkomst is onderworpen aan de AVV, die van kracht zijn op het moment van het sluiten ervan tussen Hermans Verenfabriek en de Klant. Daarom wordt de Klant uitgenodigd om de AVV regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.

 

2.                   Producten. Hermans Verenfabriek is een verenfabrikant die verschillende categorieën veren te koop aanbiedt op de Website (drukveren, trekveren, garageveren, torsieveren, stempelveren, enz.), standard of op maat (de “Producten”).

 

3.                   Bestelling en Overeenkomst.

3.1.             Elke bestelling van Producten geef aanleiding tot

(i)                 een overeenkomst (a) op basis van een door de klant op de Website geplaatste bestelling, (b) door Hermans Verenfabriek per e-mail naar het door de Klant in het online bestelformulier opgegeven adres is aanvaard en bevestigd (de “Overeenkomst”); en

(ii)                betaling bij de bestelling.

3.2.             Foto’s, catalogi, of andere door Hermans Verenfabriek geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde.

3.3.             De Klant erkent, zo hij een bestelling van Producten plaats, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door Hermans Verenfabriek aangaande alle belangrijke elementen van de Producten en dat hij hiervan goede kennis heeft.

3.4.             Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding kan Hermans Verenfabriek oordelen dat de levering geen doorgang kan vinden wegens slechte of gebrekkige informatie door de Klant en/of een andere wanprestatie van de Klant. In dat geval zullen de Producten toch worden aangerekend aan de Klant, die deze zal vergoeden.

 

4.                   Prijzen en betalingsvoorwaarden.

4.1.             De prijzen zijn netto prijzen en luiden in Euro (EUR). De prijzen zijn exclusief (i) de fiscale lasten die ten laste zijn van de Klant, en (ii) de eventuele kosten van levering. In geval van een door Hermans Verenfabriek uit te voeren levering zullen de daaraan verbonden kosten vooraf aan de Klant worden meegedeeld.

4.2.             Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Hermans Verenfabriek niet verplicht het Product volgens de onjuiste prijs te leveren.

4.3.             Hermans Verenfabriek behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden Producten, die altijd kunnen variëren, aan te passen op basis van objectieve redenen. Wanneer de Klant een bestelling plaatst, komt de prijs die van toepassing is op deze laatste overeen met de prijs die van kracht is op het moment van de genoemde bestelling.

4.4.             Alle facturen zijn betaalbaar te Lebbeke, België, in Euro. Het wisselkoersrisico is ten laste van de Klant. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Hermans Verenfabriek en de Klant,  is een betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum van kracht.

4.5.             Bij laattijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van (i) nalatigheidsrente berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 10% op jaarbasis en (ii) een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. Onverminderd artikel 7.7 is de bovenstaande schadevergoeding ook van toepassing in geval van een contractuele inbreuk door Hermans Verenfabriek.

De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

4.6.             Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum door de Klant bij aangetekend schrijven worden betwist. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van Hermans Verenfabriek.

 

5.                   Leveringen.

5.1.             De leveringstermijnen zijn indicatief, al neemt Hermans Verenfabriek de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen. Vertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot
ontbinding van de Overeenkomst noch tot vordering van schadevergoeding.
Klachten geven de Klant niet het recht de betaling uit te stellen, of het bedrag van de factuur te verminderen.

5.2.             De Klant erkent dat 10% afwijking van de bestelde hoeveelheid is toegelaten, daar dit in veel gevallen niet te vermijden is.

5.3.             In geval van Overmacht of van een voorval dat voor Hermans Verenfabriek redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor het uitvoeren van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt Hermans Verenfabriek zich respectievelijk het recht voor de leverings-/uitvoeringstermijn te verlengen of de Overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de Klant, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder “Overmacht” wordt verstaan elke situatie/elke gebeurtenis dat buiten de redelijke controle van Hermans Verenfabriek valt, zoals bijvoorbeeld brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Hermans Verenfabriek als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

 

6.                   Overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud.

6.1.             Zodra de Producten zijn geleverd of, desgevallend, vanaf de kennisgeving aan de Klant dat hij ze kan afhalen, draagt de Klant alle risico’s, met inbegrip van, maar niet beperk tot de risico’s van verlies, diefstal, vernietiging en beschadiging. Het opslagen van de Producten in afwachting van het afhalen door de Klant is dus op risico van de Klant.

6.2.             Onverminderd artikel 6.1, en tot aan de volledige betaling door de Klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst blijven de Producten eigendom van Hermans Verenfabriek, zelfs indien de Producten reeds bewerkt of verwerkt werden, en bij niet of onvolledige betaling, kunnen de niet betaalde Producten op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de Klant. Bij wederverkoop voor de betaling blijven de betaalde voorschotten verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen van Hermans Verenfabriek.

6.3.             Indien de Klant de aan Hermans Verenfabriek toebehorende Producten, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt de Klant vanaf heden aan Hermans Verenfabriek alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

6.4.             In elk geval, blijven gereedschappen het eigendom van Hermans Verenfabriek.

 

7.                   Garantie en aansprakelijkheid.

7.1.             De Klant is gehouden de Producten bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van niet-ontvankelijkheid, ten laatste binnen de 5 werkdagen na de levering, per aangetekend schrijven aan Hermans Verenfabriek mee te delen (de “Klacht”). Terugzending van de betrokken Producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Klachten die niet voldoen aan deze voorwaarde worden niet aanvaard.

7.2.             Het in gebreke blijven van de Klant om binnen voormelde termijn een Klacht aan Hermans Verenfabriek mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde Producten. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

7.3.             Een reactie vanwege Hermans Verenfabriek op een laattijdige Klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of ingebruikname van de geleverde Producten, en dit zelfs in geval de Klant zijn gebeurlijke Klacht conform artikel 7.1 heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de Producten.

7.4.             Voor zover nodig wordt uitdrukkelijk bepaald dat het meedelen van een Klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde Producten echter de verplichting van de Klant om de factuur te betalen niet opschort.

7.5.             Hermans Verenfabriek waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geleverde Producten die zich manifesteren gedurende 6 maanden vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de definitieve oplevering zoals bepaald in artikel 7.2, voor zover de Klant, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen de 15 dagen na de vaststelling ervan het gebrek schriftelijk meldt en nalaat de Producten waarop het gebrek betrekking heeft, nadat dit zich gemanifesteerd heeft, te (laten) manipuleren.

7.6.             Indien een Klacht door Hermans Verenfabriek gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de Producten herstellen of vervangen. De kosten van verzending, demontage, montage, enz. zijn voor rekening van de Klant. De teruggestuurde Producten worden het eigendom van Hermans Verenfabriek. Bij het vervangen van gebrekkige onderdelen gaat geen nieuwe garantieperiode in.

7.7.             Indien de aansprakelijkheid – zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of contractuele aansprakelijkheid – van Hermans Verenfabriek zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (exclusief BTW) gefactureerd door Hermans Verenfabriek voor de Producten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade, zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren met betrekking tot Producten voor dewelke de aansprakelijkheid van Hermans Verenfabriek wordt weerhouden, schade uit hoofde van vorderingen door derden, schade uit hoofde van verstoorde planning enz. is uitgesloten.

7.8.             Niettegenstaande de overige bepalingen van de Overeenkomst kan Hermans Verenfabriek niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele waarborg een dekking voor schade ten gevolge van: (i) een bepaalde behandeling, aanpassing en/of gebruik van de geleverde Producten, opgelegd door de Klant ondanks het schriftelijke en gerechtvaardigde voorbehoud van Hermans Verenfabriek en/of gemaakt met elementen die niet door Hermans Verenfabriek zijn geleverd en/of door anderen dan Hermans Verenfabriek zijn gemaakt, waaronder door de Klant zelf; (ii) de door een persoon die niet daarvoor door Hermans Verenfabriek gemachtigd werd uitgevoerde herstelling of transformatie; (iii) een aan de voorschriften niet conforme bediening, gebruik of onderhoud; (iv) beschadiging van stukken, onderworpen aan een natuurlijke sleet; en/of (v) overmacht, abnormaal of verkeerd gebruik, onregelmatig onderhoud, fout van de Klant of een derde, slijtage of externe invloeden, enz.

7.9.             De bepalingen van Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980, ook wel bekend als het Weens koopverdrag, zullen, voor zover deze niet afwijken van deze AVV van toepassing zijn bij enige verkoop bedoeld in deze voorwaarden, nader bepaald in artikel 2.

 

8.                   Beëindiging van de Overeenkomst.

8.1.             Onverminderd de andere rechten van Hermans Verenfabriek uit hoofde van de Overeenkomst en het toepasselijke recht, behoudt Hermans Verenfabriek zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten alsook om de Overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, in de volgende gevallen:

(i)                 de Klant een ernstige inbreuk op de Overeenkomst pleegt en deze inbreuk niet herstelt binnen 14 dagen na de door Hermans Verenfabriek aangetekend verzonden schriftelijke aanmaning; 

(ii)               bij niet-betaling door de Klant van een factuur op de vervaldag;

(iii)             alsook in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de Klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de Klant en overlijden van de Klant.

8.2.             Zonder de algemeenheid van artikel 8.1 te beperken, behoudt Hermans Verenfabriek zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant gepaste waarborgen te eisen, zelfs indien de Producten reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant en zo in de goede uitvoering van diens verbintenissen geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Hermans Verenfabriek zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

 

9.                   Deelbaarheid. In het geval dat een bepaling van huidige AVV ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou worden bevonden door een rechtbank of een bevoegde autoriteit in eender welk rechtsgebied, dient deze bepaling te worden geacht geen deel uit te maken van huidige AVV. Dit zal geen invloed hebben op de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van deze bepaling in de andere rechtsgebieden.

 

10.               Bevoegdheid en toepasselijk recht. Huidige AVV en de Overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of het uitvoeren van huidige AVV en/of van de Overeenkomst of latere handelingen die eruit kunnen voortspruiten, alsook elk ander geschil met betrekking tot, of in verband met huidige AVV, de Overeenkomst en/of de Producten zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Dendermonde behoren.

 

 

Personaliseer uw artikel

Voor een gepersonaliseerd artikel dient u het tekstveld in te vullen.

Wachtwoord vergeten

Vul hieronder uw e-mailadres in. Indien uw e-mailadres reeds werd geregistreerd ontvangt u via mail binnen de 5 minuten een unieke resetlink om uw wachtwoord te wijzigen.
Indien dit e-mailadres beschikt is gekoppeld aan een account werd er een e-mail verzonden.